Hướng dẫn cài đặt phần mềm camera Hikvision trên máy tính

Hướng dẫn cài đặt phần mềm camera IVMS-4200 trên máy tính

Hôm nay Camera Tuấn Trần Huế sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt phần mềm camera IVMS-4200 trên máy tinh

Các bạn kích đúp file cài đặt phần mềm. Nếu chưa có file cài đặt, tải Tại đây

Làm theo thứ tự hướng dẫn trong hình ảnh :

Hướng dẫn cài đặt phần mềm camera Hikvision trên máy tính
Hướng dẫn cài đặt phần mềm camera Hikvision trên máy tính
Hướng dẫn cài đặt phần mềm camera Hikvision trên máy tính
Hướng dẫn cài đặt phần mềm camera Hikvision trên máy tính
Hướng dẫn cài đặt phần mềm camera Hikvision trên máy tính
Hướng dẫn cài đặt phần mềm camera Hikvision trên máy tính
Hướng dẫn cài đặt phần mềm camera Hikvision trên máy tính
Hướng dẫn cài đặt phần mềm camera Hikvision trên máy tính